Về một số tư tưởng phát triển mạnh vào thế kỷ 19

 

  1. Về một số tư tưởng phát triển mạnh vào thế kỷ 19

1/ Tại sao có chủ nghĩa tự do?

Chế độ phong kiến đã trở thành trở ngại, xiềng xích sự phát triển của chủ nghĩa tư bản trong sản xuất và quản lý sản xuất, với sự phát triển của máy móc.
Chủ nghĩa tư bản là lối nhìn nhận, và việc hiện thực hóa lối nhìn nhận về tiền, để sản xuất ra hàng hóa phục vụ cho nhu cầu của con người. Hoặc còn có tạo ra, xóa sổ hoặc kiến tạo nhu cầu.

Chế độ phong kiến là hệ thống* nhà nước do một vị vua đứng đầu, dựa trên nền tảng phân phong địa vị và đất đai cho chư hầu, những người phải tuyên thệ trung thành với nhà vua để kiến tạo** quyền lực***.

(*) Mạng lưới phân cấp.

(**) Mở rộng, hoặc thu hẹp giới hạn theo thời gian.

(***) Khả năng hướng đến mục tiêu, được đảm bảo bởi sức mạnh (và để đảm bảo cho sức mạnh).

2/ Chủ nghĩa bảo thủ

Sự vận động hướng đến tự do của chủ nghĩa tư bản đến một mức độ nhất định sẽ có thể khiến cho giai cấp tư sản đang nắm quyền muốn đảm bảo quyền, và lợi ích của bản thân (nhưng, không phải là không có thay đổi). Có thể hướng đến chủ nghĩa vị kỷ, tức,
ủng hộ thay đổi chỉ để đảm bảo quyền lợi.

3/ Tại sao có chủ nghĩa xã hội?

“Sự xiềng xích của chế độ phong kiến, sự vận động tự do mất cân bằng của chủ nghĩa tư bản” (có thể dẫn đến sự độc quyền) tất yếu khiến con người tha
hóa và bần cùng

Để kháng lại sự tha hóa và bần cùng đó, con người ắt phải liên hợp lại, mà quan trọng không thể thiếu, là sự tập hợp tranh đấu của những tha nhân.

Về lâu dài, con người phải kết nối xã hội thành các cộng đồng, và kết nối các cộng đồng: ít nhất là bởi những đặc điểm chung, và loại bỏ những trở ngại, để kháng lại sự bần cùng và tha hóa.

Loading

Rate this post